+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Jumping

Halil-Shael

(Khair - Yafit)


sex breed YOB color line measurements
stallion akhal-teke 2015 black Skak 165-187-20

 

 

 

   Khair
золот. бул., 1997
1280 Singapur, 1981 918 Senagat 795 Serdar  
1227 Karali
1753 Gurat 721 Kaplan
1333 Sarykush
2703 Dargansara
bay, 1993
1095 Polot 1010 Sovhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2250 Damdja 870 Garem 11
1488 Djakhan
 Yafit
chestnut, 2010
 Saivan
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem 11
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
 Yairan
bay, 2005
1248 Orlan 943 Arslan
1631 Oktava
   
 Up