+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

In training

Aldar-Shael

(Alvan - Dassi-Shael)


sex breed YOB color measurements
stallion akhal-teke 2019 bay

 

 

 

   Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush
bay, 1984
1063 Karasukhum 871 Gindukush  
1543 Karasar
1843 Sabyrli 917 Sektor
1203 Kagyz
2538 Aita
buckskin, 1989
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantia 7
2097 Azalia 968 Pursat
1896 Algush
 Dassi-Shael
bay, 2011
 Saivan
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem 11
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
2703 Dargansara
bay, 1993
1095 Polot 1010 Sovhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2250 Damdja 870 Garem 11
1488 DjakhanUp