+7 (910) 905-08-49(rus) +7 (985) 269-07-90 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Youngstocks

Maddokh-Shael

(Mamdukh-Tarki - Harisa)


sex breed YOB color line measurements
stallion akhal-teke 2020 chestnut Gelishikli 163-177-20

 

 

 

   Mamdukh-Tarki
dark palomino, 2013
 Melebaidak
g.buckskin, 2002
1056 Dasht 943 Arslan  
1769 Dorbaital
1998 Malva 870 Garem 11
1820 Medeja 27
 Medrese
chestnut, 2002
1295 Khadj 1053 Gumdag
2105 Aimal
 Madonna 1192 Dorkush
2372 Mahmansi 26
 Harisa
black, 2016
 Saivan
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem 11
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
 Kheva
black, 2005
 Gazyr-Shael 1079 Melesur
2643 Gezerli 27
 Ajay 1301 Yakyr
2109 AikhanumUp