+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Akhal-Teke horses for sale

Altsav-Shael

(Alvan - Tsava-Shael)


sex breed YOB color measurements
stallion akhal-teke 2019 gold buckskin

 

 

 

   Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush
bay, 1984
1063 Karasukhum 871 Gindukush  
1543 Karasar
1843 Sabyrli 917 Sektor
1203 Kagyz
2538 Aita
buckskin, 1989
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantia 7
2097 Azalia 968 Pursat
1896 Algush
 Tsava-Shael
buckskin, 2015
 Makka-Shael
buckskin, 2004
1166 Gayaz 1150 Gaigysyz
2883 Pampa
2820 Melana 1083 Omar
2014 Mushmula
 Aidjan-Shael
bay, 2000
1185 Djasman 1115 Yasman 9
2250 Damdja
2536 Airan 20 1083 Omar
2154 AtlasnayaUp