+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Archive

Socrat

(Alvan - Sakhrayat)


sex breed YOB color line measurements
stallion akhal-teke 2018 bay El 146/154/18

 

 

 

   Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush
bay, 1984
1063 Karasukhum 871 Gindukush  
1543 Karasar
1843 Sabyrli 917 Sektor
1203 Kagyz
2538 Aita
buckskin, 1989
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantia 7
2097 Azalia 968 Pursat
1896 Algush
 Sakhrayat, 2003  Arab, 1987 967 Pudok 914 Polotli
1539 Kaplja
2099 Aibelek 875 Gurgen
1413 Aina
 Otvaga, 1990 946 Gomon 4 933 Khorog
1616 Merkenka 20
2407 Orkhideya 1017 Yanychar
1631 OktavaUp