+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Archive

Sarbi

(Shakhid - Sarygul)


sex breed YOB color line measurements
mare akhal-teke 2015 light buckskin Gelishikli 158-170-18

 

 

 

   Shakhid
buckskin, 2000
1192 Dorkush
bay, 1994
985 Dagestan 935 Yulduz  
1685 Fakia
2752 Kalina 1058 Dost
2326 Keniz
2505 Shokhle
buckskin, 1983
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantia 7
1577 Kometa 915 Posman
1225 Karakiz
 Sarygul
chestnut, 2004
100800599 Aravan, 1999 1118 Azart 11 1038 Gaisan 7
2096 Azade 37
2105 Aimal 919 Sere
1434 Aragva
2759 Karakush, 1992 1020 Ajan 2nd 854 Akbelek 2nd
1800 Keramika 12
1979 Kepderi 897 Kizil
1847 ServiUp