+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Archive

Rami-Shael

(Saivan - Rursi-Shael)


sex breed YOB color measurements
stallion akhal-teke 2011 black 167-186-21

 

Первый Большой приз - 59.7%.    08.04.2019. 

 

 

   Saivan
black, 2000
1189 Dialog
g.buckskin, 1986
870 Garem 11 699 Gundogar  
1597 Mantia 7
1764 Doka 3 897 Kizil
1821 Mekan
2938 Sonata
chestnut, 1990
1101 Turali 935 Yulduz
1685 Fakia
1856 Sudba 929 Final
1327 Saiga
 Rursi-Shael
black, 1999
1079 Melesur
d.buckskin, 1987
1010 Sovhoz 2nd 871 Gindukush
1630 Okis
2051 Sakharnaya 936 Yalta
1843 Sabyrli
2703 Dargansara
bay, 1993
1095 Polot 1010 Sovhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2250 Damdja 870 Garem 11
1488 DjakhanUp