+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Archive

Masali

(Masliat - Aimel-Kan)


sex breed YOB color line measurements
mare akhal-teke 2012 bay Arab

 

 

 

   Masliat
bay, 2007
1122 Aksum
black, 1993
1076 Melekush 960 Muhtar  
1797 Kepgyr
2543 Akgozel 995 Kerzi
1726 Arfa
 Monika
bay, 2002
 Melezor 1167 Gelishikli 2nd
2729 Dosh 2nd
2795 Mamshit 1076 Melekush
2353 Magma
 Aimel-Kan
buckskiin, 2003
1079 Melesur
d.buckskin, 1987
1010 Sovhoz 2nd 871 Gindukush
1630 Okis
2051 Sakharnaya 936 Yalta
1843 Sabyrli
2538 Aita
buckskin, 1989
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantia 7
2097 Azalia 968 Pursat
1896 AlgushUp