+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Archive

Galigaray-Shah

(Gedem-Shah - Gaya-Shah)


sex breed YOB color line measurements
stallion akhal-teke 2018 dark buckskin Sovkhos-2 154/179/19

 

 

 

   Gedem-Shah
Palomino, 2012
 Galaly
buckskin, 2000
1285 Sunkar 21 1098 Saklanma  
2196 Gernika 8
2989 Yalkym II  Algyrgush
2990 Yalkym
 Galrlygach
гнедая, 2001
 Farukh-19 949 Dornazarbek
1867 Feja 2nd
2686 Gulshen 1189 Dialog
1918 Gaskon
 Gaya-Shah
bay, 2012
 Gudjurly
buckskin, 2000
1174 Goar 17 944 Gaukhar 4
2005 Menaka 15
2180 Garasar 957  Kopel
1977 Kekene
 Gensilik
black, 2007
 Saivan 1189 Dialog
2938 Sonata
 Гумбери 1079 Melesur
2243  GuriaUp