+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Archive

Dagma-Shael

(Mazkhar-Shael - Darsi-Shael)


sex breed YOB color line measurements
mare akhal-teke 2019 grуy Posman

 

 

 

   Mazkhar-Shael
gray, 2015
 Makka-Shael
buckskin, 2004
1166 Gayaz 1150 Gaigysyz  
2883 Pampa
2820 Melana 1083 Omar
2014 Mushmula
 Hava-Shael
black, 2011
 Saivan 1189 Dialog
2938 Sonata
 Kheva  Gazyr-Shael
 Ajay
 Darsi-Shael
black, 2013
 Saivan
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem 11
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
 Khamis-Shael
buckskin, 2006
 Alvan 1057 Dorkush
2538 Aita
 Rursi-Shael 1079 Melesur
2703 DargansaraUp