+7 (910) 900-62-10(rus) +7 (903) 130-62-10 ⁠⁠⁠kskuspenskiy@gmail.com
Russia, Ryazan region, Skopin district

Archive

Angel-Nemo

(Gulam - Adel)


sex breed YOB color line measurements
stallion akhal-teke 2010 black Kaplan 168-184-21

 

Black stallion without any white markings

 

 

   Gulam
g.bay, 1998
1143 Ashug
black, 1993
1054 Gylkuiruk 721 Kaplan  
1555 Keljata
2097 Azalia 968 Pursat
1896 Algush
2243  Guria
buckskin, 1986
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantia 7
1478 Gyrdy 747 Kir Sakar 2nd
1222 Karakan
2522 Adel
bay, 1996
1057 Dorkush
bay, 1984
1063 Karasukhum 871 Gindukush
1543 Karasar
1843 Sabyrli 917 Sektor
1203 Kagyz
2609 Aelita
black, 1991
1020 Ajan 2nd 854 Akbelek 2nd
1800 Keramika 12
2097 Azalia 968 Pursat
1896 AlgushUp